Pasted Layer

Lördag 18 mars i Stora Salen på Grand Hotel i Lund med start kl. 17.00

Ur programmet:

 • Skånska Akademiens Director Martin Martinsson hälsar välkommen och talar om ”Skåne, ett rikt kulturlandskap”.
 • Professorerna Jonas Frykman och Orvar Löfgren berättar om sin nya bok ”Kärlek och kärnfamilj – längtan, lust och oro”. 
 • Författaren Stina Larsson talar om sin nyutkomna historiska roman ”Mannen ur skuggan"
 • Uruppförande av sångcykel skriven av akademiledamöterna Niklas Törnlund och Gunnar Jansson
 • Festen fortsätter med bubbel, mingel, måltid – och avslutas med musik

Ett arrangemang av Skånska Akademien och Skånska Akademiens vänförening i nära samverkan med Grand Hotel, Lund.

Hela programmet!

Några bilder från festen:

 

 

20230318 170915 20230318 172311
20230318 175700 20230318 182712
20230318 183202 20230318 202604
20230318 193140 20230318 193429
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skånska Akademiens årsfest 18 september

grand

Skåne - ett innovativt nav i norra Europa!

Skånska Akademien med vänförening bjuder in till en eftermiddag och kväll med efterföljande festbuffé som har denna vision som tema.

Under eftermiddagen blir det först en serie spännande föredrag. Vi inleder med ett historiskt perspektiv av Dick Harrison och sedan får vi exempel på forskning, industriverksamhet och vetenskapspopularisering i världsklass!

På kvällen blir det festbuffé och underhållning med den Finlandsfödda accordeonvirtuosen och kompositören Minna Weurlander.

Tid och plats: Lördag 18 september på Grand Hotel i Lund.

Läs mer!

 

Stadgar uppdaterade och godkända 14 nov 2022. PDF version finns här.

      

 

§1 ÄNDAMÅL Akademiens främsta uppgift är att aktivt vårda, främja och utveckla det skånska kulturarvet, med avsikt att stärka bilden av Skåne i omvärlden och av omvärlden i Skåne.


§2 VALSPRÅK OCH VAPEN Akademiens valspråk är "Kultur och Humor" och har i sitt heraldiska vapen den gyllene pantern i rött fält.


§3 STRATEGI För att uppfylla Akademiens ändamål skall dess ledamöter verka för att på olika sätt sprida Akademiens budskap genom t ex årsböcker, föredrag, sammankomster och sociala medier. Akademien ska årligen utse diplomater och om möjligt andra pristagare som verkar i Akademiens anda.


§4 LEDAMÖTER Skånska Akademien består, när den är fulltalig, av 21 ledamöter företrädande olika grenar av skånsk kultur, vetenskap och skånskt näringsliv.


§5 TJÄNSTEMÄN Akademiens tjänstemän är Director, Prodirector, Secretarius, Prosecretarius och Cancellarius. Dessa väljs vid Årsmötet växelvis för två år i taget.

Director och Prosecretarius väljs vid udda årtal, Secretarius, Prodirector och Cancellarius vid jämna årtal. Tjänstemännen utgör Akademiens Presidium. Director eller Prodirector leder Akademiens sammankomster.

Secretarius eller Prosecretarius för protokoll och föranstaltar tillsammans med Director om sammankomster och högtidligheter under Akademiens egid. Cancellarius handhar räkenskaper och kassa. Redovisning av räkenskaperna skall ske vid Akademiens årsmöte. Om så anses önskvärt kan ytterligare tjänstemän utses.


§6 SAMMANTRÄDEN Akademien sammanträder, företrädesvis kvällstid andra måndagen i månaden. Vid årsmötet bestäms minst fyra sammanträdesdatum för kalenderåret. Director kallar till presidemöte vid behov. Vid presidiemöten må även övriga ledamöter närvara. På mötena behandlas den agenda som Director eller Secretarius skickat ut minst en vecka före mötet. För beslut, som ej berör § 9, § 11 och § 12, fordras 2/3 majoritet av de närvarande som skall vara minst sju till antalet. Mötena protokollföres och justeras av ordförande och sekreterare.


§7 ÅRSMÖTE Årsmöte skall hållas senast i mars månad. Följande ärenden skall behandlas:

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 2. Fråga om kallelse till årsmötet utgått i vederbörlig ordning
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av en ledamot att jämte ordförande justera årsmötets protokoll
 5. Akademiens verksamhetsberättelse, inkl. ekonomisk redovisning.
 6. Revisionsberättelse
 7. Fråga om ansvarsfrihet för tjänstemännen
 8. Val för två år av Director, Prodirector, Secretarius, Prosecretarius och Cancellarius enligt § 5
 9. Val av revisor
 10. Beslut om ekonomisk teckningsrätt
 11. Val av tre personer i Valberedningen
 12. Övriga frågor


§8 AKADEMILEDAMÖTER Inval av nya ledamöter sker kontinuerligt vid vakanser. För inval krävs bifall från minst 2/3 av Akademiens ledamöter. Skriftligt votum godtas som giltig röst. Förslag till inval skall presenteras och distribueras till ledamöterna i skriftlig form samt diskuteras på sammanträde före inval. Varje medlem skall tilldelas en numrerad stolsplats från 1 till 21.


§9 BEHÖRIGHET Till ledamot kan väljas person som är född, stadigvarande bosatt eller besatt av Skåne. Meriterande för inval är insatser till fromma för den skånska kulturen, vetenskapen och för näringslivet i Skåne. Särskild betydelse tillmäts förmåga till samarbete, humor och gemenskap i skånsk anda. Akademiens ledamöter vad avser damer/herrar bör vara drygt hälften av varje.


§10 KORRESPONDERANDE LEDAMÖTER Ledamot kan efter anmälan övergå till att bli korresponderande ledamot och får därmed fortsättningsvis protokoll samt har rätt att närvara vid sammanträdena, men har ej rösträtt.


§11 HEDERSLEDAMÖTER Därtill särskilt förtjänt person kan väljas till Hedersledamot i Skånska Akademien. Förslag skall presenteras och distribueras till ledamöterna i skriftlig form samt diskuteras vid sammanträde före inval. Bifall krävs av minst 2/3 av antalet ledamöter. Skriftlig fullmakt godtas som giltig röst. Nya hedersledamöter skall presenteras på årsmötet. Den hedersledamot som så önskar får mötesprotokoll samt har rätt att närvara vid sammanträdena, men har ej rösträtt.


§12 AKADEMIENS HÖGTIDSDAG Skånska Akademien firar årligen högtidsdag, företrädesvis andra lördagen i mars. Diplom, priser och stipendier kan då utdelas till förtjänta personer eller organisationer. Förslag kan ställas av varje ledamot. Bifall krävs av minst 2/3 av antalet ledamöter. Skriftlig fullmakt godtas som giltig röst.


§13 REVISION Akademiens räkenskaper ska revideras av årsmötet vald revisor.


§14 VALBEREDNING Årsmötet skall välja en valberedning på tre personer. Denna skall föreslå namn till de poster som ska besättas vid årsmötet.


§15 FIRMATECKNING. Akademien är en ideell förening. Akademiens firma tecknas av Director och Cancellarius var för sig.


§16 ÄNDRING AV STADGARNA Ändring av dessa stadgar kräver beslut vid två på varandra följande sammanträden och må ske med 2/3 majoritet av samtliga medlemmar. Skriftligt besked gäller som fullvärdig röst.


§17 UTTRÄDE Ledamot kan själv begära utträde ur Akademien. För fortsatt medlemskap krävs närvaro vid minst hälften av årets sammankomster. Ledamot som inte mäktar detta krav tar upp en diskussion med Director om fortsatt ledamotskap. Dispens kan beviljas av Director för särskilda skäl, exempelvis mer långvarig bortavaro i tjänsten.


§18 UPPLÖSNING Beslut om Akademiens upplösning fattas i samma ordning som gäller för ändring av dessa stadgar. Upplöses Akademien, skall dess eventuella tillgångar, enligt vid samma tillfälle fattat beslut, tillfalla syfte som är förenligt med Akademiens ändamål.

      

 

grand

Den 14 mars håller Skånska Akademien sin årliga fest. I år hyllar Akademien Grand Hotel - en omistelig plats i Lund för möten, upplevelser och kultur. Vi får höra de bästa historierna ur Grands historia när Jan Wifstrand intervjuar Grands egna Leif och Maria Pålsson. Sedan blir det middag och underhållning med Niklas Törnlund och studentsångerskarna Bella Voce.  

  

Inbjudan och hela programmet!

 

 


stiftandeNågra medlemmar i Akademien 1982. Foto: Hans Karpheden, Skåne Reportage

Skånska Akademien stiftades i Lund på Malmö Nation den 28 februari 1981. Initiativtagare var Helmer Lång, som inbjöd nio andra skånska kulturpersonligheter till detta stiftande möte. De inbjudna och vidtalade var:

 • Hans Alfredson
 • Sten Broman
 • Gabriel Jönsson
 • Peter Broberg
 • David Ingvar
 • Göran Rystad
 • Sten-Bertil Vide
 • Runo Löwenmo
 • Stig Persson

Alltså, utöver initiativtagaren, sammanlagt nio, liksom de klassiska muserna. Dessutom var Hans Jerenäs, utomordentlig kassör och administratör i många sammanhang i Lund, bl.a. i Lunds Studentsångförenng och Gamla Lund, inbjuden att delta som ekonomiskt ansvarig eller Cancellarius.

Dagens datum var väl vald: det är dagen då den ödesdigra Roskildefreden 1658 undertecknades. Från början hade Helmer Lång tänkt sig, att man skulle stifta Skånska Akademien den 28 februari 1979, det sista årtalet anknyter till ett annat ödesdigert fredsslut, tre hundra år tidigare, då Danmark efter snapphanekriget, då Skåneland var nära att återerövras av Danmark, genom diktat från Frankrike tvangs att bekräfta Roskildefreden. Emellertid låg Helmer då på sjukhuset, efter att ha blivit överkörd av en bil i London, och stiftandet fick uppskjutas. Vidtalade då var endast Sten Broman, Gabriel Jönsson och Peter Broberg.


Alltnog: vid stiftande den 28 februari 1981 anmälde Hans Alfredson, Sten Broman, Gabriel Jönsson, David Ingvar och Göran Rystad att de inte kunde närvara; den sistnämnde, som vistades utomlands, dock medverkande per telefon och telegram. De närvarande stiftarna var alltså Helmer Lång, Peter Broberg, Rune Löwenmo, Stig Persson och Sten-Beril Vide, som företrädde resp. Litteratur- och konstvetenskap, Byggnadskonst, Landskaps-arkitektur, Medicin- och Skånkonst, och Skånska Språket. Till stiftarna måste också räknas Cancellarius Hans Jerenäs, som först några år senare invaldes som representant för Skånskt näringsliv, därvid efterträdande Nils Poppe.

Vid stiftandet bjöd nyvalde St. Secretarius stiftarna och den församlade värlspressen på den nykomponerade rätten "Luggudekalops", en sorts skånsk paella. Preliminära stadgar intogs, av vilka de viktigaste var:

 1. Ändamålsparagrafen: Skånska Akademien skall stimulera och utveckla kulturen i Skåne
 2. Skånska Akademiens valspråk skall vara: "KULTUR OCH HUMOR"
 3. Antalet ledamöter skall vara 21.
 4. Av Skånska Akademiens ledamöter skall minst hälften vara män.

Sistnämnda paragraf var givetvis en humoristisk bekräftelse på den kvinnliga anstormningen i beslutande organ! Det noterades nogsamt i presskommentarerna. Vid nästkommande möten på våren antogs de preliminära stadgarna med smärre förändringar och tillägg, varav det viktigaste var: "Den som icke länge magtar (förmår) närvara vid Akademiens sammankomster äger att ställa sin plats till förfogande. Dessutom företogs kompletterande inval för att uppnå det stipulerade antalet 21 (ostraffbart!). Därvid invaldes:

 • Prof. Birger Berg, Språkvetenskap
 • Böcklingen (dvs. Bengt Sjögren), Djur och Odjur
 • Förf. Dagmar Edqvist
 • Docent Knut Haeger, Medicin, kulturhistoria
 • Förf. Birgit Lindström, skånsk dikt
 • Förf Max Lundgren
 • Kulturchefen Eva Nordenson, Etnologi
 • Scenkonstnären Nils Poppe, Skånskt näringsliv
 • Rector magnificus, prof. Nils Stjernquist, Statsvetenskap
 • Regissör Eva Sköld, Scenkonst
 • Prof. Louise Vinge, Litteraturvetenskap
 • Författaren Jacques Werup

Dock kan konstateras att det ostraffbara talet 21 icke uppnåddes, eftersom David Ingvar hoppade av omgående, eftersom han ansåg att även preliminära stadgar borde ha utarbetats med alla närvarande, och mycket upptagna Hans Alfredson och Nils Poppe lämnade sina poster med hänvisning till paragrafen "magtar icke". Som vid stiftandet utvalde St. Secrerius konstaterade omfattade uppsättningen bara 18 ledamöter, liksom antalet i en annan, ofullkomlig akademi. Vid ett senare sammanträde beslöts på förslag av Sten Broman att en Director skulle väljas för varje år, att leda sammanträdena efter Secretarius föredragning.

Förste Director blev Birger Berg, som dessutom tillsammans med Helmer Lång redigerade de första årsskrifterna, där bl.a. en ny almanacka presenterades, som omedelbart kopierades och förvanskades i Kungliga Hufvudstaden. Först några år senare (1985) uppnåddes det ideella antalet. Då invaldes:

 • Kjell-Åke Modéer, Juridik
 • Ernst Hugo Järegård, Scenkonst
 • Friherre Thure-Gabriel Gyllenkrok, Slotts- och agrikultur
 • Gunvor Blomquist, Radio
 • Prof. Sten -Åke Nilsson, Konstvetenskap

Då var Sten Broman, Gabriel Jönsson och Knut Haeger bortgångna. Sålunda har av naturliga skäl många nya inval skett, ledamöter har kommit och försvunnit. Skånska Akademien fick emellertid ett gott mottagande, icke bara i Skåne. Skånska Akademien blev den första provinsakademin, som efterbildades med framgång av bl.a. Smålands Akademi, Hallands, Dalarnas och Västra Götalands akademi. Skånska Akademien fick också ett gloriöst erkännande vid tioårsjubileet av stiftande 1991, då akademien gästades och honorerades med generösa gåvor av Svenska Akademien genom prof. Knut Ahnlund och av Det danske Akademi genom prof. F.J. Billeskov-Jansen.

Efter en turbulent period vid senaste sekelskiftet, med flera bort- och avgångar, har stadgarna omarbetats och flera nya ledamöter med friska idéer och initiativ invalts. Bland Skånska Akademiens senaste skrifter finns SKÅNE - ABSOLUT, en antologi med uppmärksammade bidrag i tidigare utgåvor, som utkom till 25-årsjubileet 2006, i redaktion av Helmer Lång och nuvarande secretarius Bertil Svensson, MAT - Minnen och Menyer 2007, redigerad av Helmer Lång samt E6:ans fysiologi och andra essäer - ett utplock ur akademieledamoten Hans-Uno Bengtssons författarskap. Boken utgavs efter Hans-Unos frånfälle som en erkänsla för hans idoga arbete för akademien.

Läs mer:

Artikel från Månadsjournalen februari 1982 (PDF)

Stiftelseurkund 1981