Pasted Layer

Lördag 18 mars i Stora Salen på Grand Hotel i Lund med start kl. 17.00

Ur programmet:

 • Skånska Akademiens Director Martin Martinsson hälsar välkommen och talar om ”Skåne, ett rikt kulturlandskap”.
 • Professorerna Jonas Frykman och Orvar Löfgren berättar om sin nya bok ”Kärlek och kärnfamilj – längtan, lust och oro”. 
 • Författaren Stina Larsson talar om sin nyutkomna historiska roman ”Mannen ur skuggan"
 • Uruppförande av sångcykel skriven av akademiledamöterna Niklas Törnlund och Gunnar Jansson
 • Festen fortsätter med bubbel, mingel, måltid – och avslutas med musik

Ett arrangemang av Skånska Akademien och Skånska Akademiens vänförening i nära samverkan med Grand Hotel, Lund.

Hela programmet!

Några bilder från festen:

 

 

20230318 170915 20230318 172311
20230318 175700 20230318 182712
20230318 183202 20230318 202604
20230318 193140 20230318 193429
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skånska Akademiens årsfest 18 september

grand

Skåne - ett innovativt nav i norra Europa!

Skånska Akademien med vänförening bjuder in till en eftermiddag och kväll med efterföljande festbuffé som har denna vision som tema.

Under eftermiddagen blir det först en serie spännande föredrag. Vi inleder med ett historiskt perspektiv av Dick Harrison och sedan får vi exempel på forskning, industriverksamhet och vetenskapspopularisering i världsklass!

På kvällen blir det festbuffé och underhållning med den Finlandsfödda accordeonvirtuosen och kompositören Minna Weurlander.

Tid och plats: Lördag 18 september på Grand Hotel i Lund.

Läs mer!

 

 

Skan2024 

På det spännande programmet finns bl a:

 

 • Skånska paradoxer. Professor Jonas Frykman presenterar Skånska Akademiens nya bok.
 • Strövtåg bland Skånes dialekter. Föredrag av Mathias Strandberg, fil. dr i nordiska språk.
 • Bubbel, mingel – och middag. Varmrätt och en av Grands hyllade desserter.
 • Stjärnmusik med Hans Pålsson. Kvällens höjdpunkt blir avslutningen med pianovirtuosen och professorn Hans Pålsson.

 

Skan2

 

Anmälan och hela programmet!

 

Konsten att bli skånsk

Konsten att bli skansk

Att vara skåning är att vara delad. Regionen är på en gång landets mest mångkulturella och samtidigt dess mest provinsiella i bemärkelsen lantlig och traditionsbunden. Bland de 1,3 miljoner invånarna finns såväl främlingsrädsla som tolerans och global orientering.

Den uppgift som Skånska Akademien tar upp är hur det egentligen går till att bli skånsk. Och om det spelar någon roll. I en rad korta betraktelser får vi möta olika perspektiv – alltifrån bilder ur samtiden till historiska nedslag. Boken genomsyras av Akademiens blygsamma motto: Kultur och humor. Nu till specialpris! 

Läs mer!

Österlenskt och Österländskt

hjarre 18sm

Ett innehållsrikt liv bildar bakgrund till boken Österlenskt och Österländskt av Leif H. Hjärre. Avsnittet ”Glimtar ur tre liv” skildrar först studieåren vid läroverket i Ystad där han till skillnad från Fritiof Nilsson Piraten och Ernst-Hugo Järegård inte blev relegerad. Han fick bara sänkt sedebetyg.

Sedan följer 36 år i ledningen för Gärsnäs AB. Från att ha varit rikets ledande stilmöbeltillverkande företag inleddes nu ett samarbete med framstående arkitekter och formgivare med den skånska rödboken som bas.

Läs mer!

 

redline 

 

Skånska Akademien i ett nötskal

 

Kultur och humor

Skåne är Sveriges mest profilerade och mångfaldiga region. När världen vidgas växer också behovet av lokal förankring. Skånska Akademien är en opolitisk sammanslutning som existerat sedan 1981 och har sedan dess tagit sitt motto Kultur och humor på stort allvar. Den består av 21 ledamöter som genom sitt arbete befordrat vetenskap, kultur och näringsliv. Ledamöterna skall antingen bo eller verka i Skåneregionen eller vara allmänt upptagna av det skånska – om än med sans och måtta.

I och med att Akademien arbetar på vetenskaplig grund tar den helt avstånd från alla yttringar i nationalistisk och populistisk anda.

 

Vision och projekt

TullstorpstenenTullstorpstenenSkånska Akademien informerar om Skåne i omvärlden och omvärlden i Skåne genom populärvetenskapliga och humoristiska skrifter; sammankomster, hemsida och sociala medier. Skånska Akademien har startat projektet Skånes omisteliga företeelser, först ut har man valt att koncentrera sig på Tullstorpsstenen.

Akademien anordnar och stödjer också symposier och publika arrangemang med anknytning till verksamhetens område. Årsfesten i mars månad ger ett tillfälle att möta upp runt värden som bildning, kulturella aktiviteter och god samvaro.

 

 

Diplomater, priser och upptäckter

skåneflagganSkåneländska flagganSkånska Akademien utser årligen ett antal framstående personligheter, kallade diplomater, som verkat i akademiens anda utifrån mottot kultur och humor. Akademien utdelar också årligen priset Skånes Medelpunkt till en framstående representant för allt skånskt. I samband med årsfesten i mars bekransas dessa pristagare och diplomater.

Under försök att lokalisera Skånes mitt har Akademien ringat in Höörs kommun och i centralorten tillsammans med kommunen låtit uppföra ett solkonstverk ”Mittelen” vars inre upplyses den 4:e oktober klockan 12, normaltid. Verket skapades av Lars Ekholm och avtäcktes 2009 av landshövdingen Göran Tunhammar. Strävan att finna också Skånes kulturella medelpunkt pågår ännu oförtrutet liksom upptäcktsresor till dess ”omisteliga” kulturminnen.

 

Vänförening

Skånska Akademien har en livaktig vänförening till vilken det står fritt för envar att ansluta sig.

grand

Den 14 mars håller Skånska Akademien sin årliga fest. I år hyllar Akademien Grand Hotel - en omistelig plats i Lund för möten, upplevelser och kultur. Vi får höra de bästa historierna ur Grands historia när Jan Wifstrand intervjuar Grands egna Leif och Maria Pålsson. Sedan blir det middag och underhållning med Niklas Törnlund och studentsångerskarna Bella Voce.  

  

Inbjudan och hela programmet!

 

 

Stadgar uppdaterade och godkända 14 nov 2022. PDF version finns här.

      

 

§1 ÄNDAMÅL Akademiens främsta uppgift är att aktivt vårda, främja och utveckla det skånska kulturarvet, med avsikt att stärka bilden av Skåne i omvärlden och av omvärlden i Skåne.


§2 VALSPRÅK OCH VAPEN Akademiens valspråk är "Kultur och Humor" och har i sitt heraldiska vapen den gyllene pantern i rött fält.


§3 STRATEGI För att uppfylla Akademiens ändamål skall dess ledamöter verka för att på olika sätt sprida Akademiens budskap genom t ex årsböcker, föredrag, sammankomster och sociala medier. Akademien ska årligen utse diplomater och om möjligt andra pristagare som verkar i Akademiens anda.


§4 LEDAMÖTER Skånska Akademien består, när den är fulltalig, av 21 ledamöter företrädande olika grenar av skånsk kultur, vetenskap och skånskt näringsliv.


§5 TJÄNSTEMÄN Akademiens tjänstemän är Director, Prodirector, Secretarius, Prosecretarius och Cancellarius. Dessa väljs vid Årsmötet växelvis för två år i taget.

Director och Prosecretarius väljs vid udda årtal, Secretarius, Prodirector och Cancellarius vid jämna årtal. Tjänstemännen utgör Akademiens Presidium. Director eller Prodirector leder Akademiens sammankomster.

Secretarius eller Prosecretarius för protokoll och föranstaltar tillsammans med Director om sammankomster och högtidligheter under Akademiens egid. Cancellarius handhar räkenskaper och kassa. Redovisning av räkenskaperna skall ske vid Akademiens årsmöte. Om så anses önskvärt kan ytterligare tjänstemän utses.


§6 SAMMANTRÄDEN Akademien sammanträder, företrädesvis kvällstid andra måndagen i månaden. Vid årsmötet bestäms minst fyra sammanträdesdatum för kalenderåret. Director kallar till presidemöte vid behov. Vid presidiemöten må även övriga ledamöter närvara. På mötena behandlas den agenda som Director eller Secretarius skickat ut minst en vecka före mötet. För beslut, som ej berör § 9, § 11 och § 12, fordras 2/3 majoritet av de närvarande som skall vara minst sju till antalet. Mötena protokollföres och justeras av ordförande och sekreterare.


§7 ÅRSMÖTE Årsmöte skall hållas senast i mars månad. Följande ärenden skall behandlas:

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 2. Fråga om kallelse till årsmötet utgått i vederbörlig ordning
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av en ledamot att jämte ordförande justera årsmötets protokoll
 5. Akademiens verksamhetsberättelse, inkl. ekonomisk redovisning.
 6. Revisionsberättelse
 7. Fråga om ansvarsfrihet för tjänstemännen
 8. Val för två år av Director, Prodirector, Secretarius, Prosecretarius och Cancellarius enligt § 5
 9. Val av revisor
 10. Beslut om ekonomisk teckningsrätt
 11. Val av tre personer i Valberedningen
 12. Övriga frågor


§8 AKADEMILEDAMÖTER Inval av nya ledamöter sker kontinuerligt vid vakanser. För inval krävs bifall från minst 2/3 av Akademiens ledamöter. Skriftligt votum godtas som giltig röst. Förslag till inval skall presenteras och distribueras till ledamöterna i skriftlig form samt diskuteras på sammanträde före inval. Varje medlem skall tilldelas en numrerad stolsplats från 1 till 21.


§9 BEHÖRIGHET Till ledamot kan väljas person som är född, stadigvarande bosatt eller besatt av Skåne. Meriterande för inval är insatser till fromma för den skånska kulturen, vetenskapen och för näringslivet i Skåne. Särskild betydelse tillmäts förmåga till samarbete, humor och gemenskap i skånsk anda. Akademiens ledamöter vad avser damer/herrar bör vara drygt hälften av varje.


§10 KORRESPONDERANDE LEDAMÖTER Ledamot kan efter anmälan övergå till att bli korresponderande ledamot och får därmed fortsättningsvis protokoll samt har rätt att närvara vid sammanträdena, men har ej rösträtt.


§11 HEDERSLEDAMÖTER Därtill särskilt förtjänt person kan väljas till Hedersledamot i Skånska Akademien. Förslag skall presenteras och distribueras till ledamöterna i skriftlig form samt diskuteras vid sammanträde före inval. Bifall krävs av minst 2/3 av antalet ledamöter. Skriftlig fullmakt godtas som giltig röst. Nya hedersledamöter skall presenteras på årsmötet. Den hedersledamot som så önskar får mötesprotokoll samt har rätt att närvara vid sammanträdena, men har ej rösträtt.


§12 AKADEMIENS HÖGTIDSDAG Skånska Akademien firar årligen högtidsdag, företrädesvis andra lördagen i mars. Diplom, priser och stipendier kan då utdelas till förtjänta personer eller organisationer. Förslag kan ställas av varje ledamot. Bifall krävs av minst 2/3 av antalet ledamöter. Skriftlig fullmakt godtas som giltig röst.


§13 REVISION Akademiens räkenskaper ska revideras av årsmötet vald revisor.


§14 VALBEREDNING Årsmötet skall välja en valberedning på tre personer. Denna skall föreslå namn till de poster som ska besättas vid årsmötet.


§15 FIRMATECKNING. Akademien är en ideell förening. Akademiens firma tecknas av Director och Cancellarius var för sig.


§16 ÄNDRING AV STADGARNA Ändring av dessa stadgar kräver beslut vid två på varandra följande sammanträden och må ske med 2/3 majoritet av samtliga medlemmar. Skriftligt besked gäller som fullvärdig röst.


§17 UTTRÄDE Ledamot kan själv begära utträde ur Akademien. För fortsatt medlemskap krävs närvaro vid minst hälften av årets sammankomster. Ledamot som inte mäktar detta krav tar upp en diskussion med Director om fortsatt ledamotskap. Dispens kan beviljas av Director för särskilda skäl, exempelvis mer långvarig bortavaro i tjänsten.


§18 UPPLÖSNING Beslut om Akademiens upplösning fattas i samma ordning som gäller för ändring av dessa stadgar. Upplöses Akademien, skall dess eventuella tillgångar, enligt vid samma tillfälle fattat beslut, tillfalla syfte som är förenligt med Akademiens ändamål.