Minnesord över Helmer Lång, stol nr 1

av Stig Persson

 

Fil. dr, docent Helmer Lång, Vejbystrand, har avlidit vid 90 års ålder. Hans sörjes närmast av  hustrun Solbritt, barn och barnbarn.

Helmer 0En verkligt äktskånsk märkesman har lämnat oss. Helmer Lång föddes och växte upp i Malmö och blev sedan det skånska landskapet trogen i 90 år, under de senaste decennierna bosatt i Nordvästskåne. Det kanske mest påtagliga beviset på hans känsla för det skånska är Skånska Akademien, som grundades på hans initiativ 1981. Han var i många år dess ständige sekreterare och satte som sådan i hög grad sin prägel på Akademiens tillvaro. Hans idérikedom kom till uttryck bland annat i utformningen av årsböckerna och genomförandet av årsfesterna med tillhörande utnämning av Akademiens diplomater. Saknaden har varit stor, då hans hälsotillstånd under senare år omöjliggjort hans deltagande vid Akademiens möten.

Helmer Långs initiativförmåga tog sig dock även många andra uttryck. Han stiftade 1972 Max Valter Svanbergsällskapet, han var en av grundarna av Piratensällskapet 1982, han var under tre decennier chef för konstutställningen under lundakarnevalerna, han var mångårig ordförande i Nordvästra Skånes skrivarelag samt skribent i flera skånska tidningar för att göra ett axplock bland hans engagemang. Han var också en mångårig förstebas i Lunds Studentsångförening och aktiv i Nordvästra Skånes konstnärsförening som varje år delar ut ett stipendium i hans namn.

Den akademiska karriären kröntes med avhandlingen ”Kolingen och hans fäder”, som kom 1966, och som ledde fram till en docentur i litteraturhistoria vid Lunds universitet. Han kom sedan huvudsakliga att arbeta som gymnasielärare i Helsingborg. Dock fortsatte han sin forskning som spann över vida fält – från Kolingen och Piraten till finstämda lyriköversätt-ningar av framför allt Rimbaud och konstnärsanalyser av exempelvis Max Valter Svanberg. Han var också flitigt anlitad som litteraturkritiker.

Många kommer att minnas Helmer Lång som en i ordets bästa bemärkelse bred skåning.

För Skånska Akademien och många vänner


Stig Persson

(Foto: Håkan E Bengtsson, 2007)