Med den stora sakkunskap Skånska Akademiens 21 ledamöter jord2besitter i skilda vetenskapsämnen är det en självklarhet att man vill och kan sprida kunskap till en större allmänhet. Akademien anordnar därför olika symposier och föreläsningstillfällen.

Så kan t.ex. nämnas det stora heldagssymposiet om olika aspekter på temat jord som hösten 2015 arrangerades tillsammans med Kungliga Fysiografiska sällskapet.

Under 2015 hölls även populära föredrag i Tullstorps kyrka, vilka drog stora åhörarskaror. Dessutom kan nämnas de öppna föredragstillfällen Akademiens ledamöter hållit på Grand Hotel i Lund under 2015.